Циљ овог студијског програма, који у различитим облицима постоји још од давне 1961. године када је Школа основана, је ефикасно прилагођавање образовног процеса брзом развоју нових професија и технологија. Као одговор на потребе тржишта оспособљавамо студенте за успешно обављање послова у области пружања поштанских и банкарских услуга са акцентом на технологизацији ових услуга.

Полазећи од максиме да је истинско знање спој теорије и праксе, као и да савремено друштво и савремени свет „захтевају“ веште, обучене и искусне реализаторе, спремне да прихвате нове тенденције и изазове и истовремено примене нове технологије, велика пажња на овом студијском програму се осим „традиционалним знањима“ поклања практичној примени стечених теоријских знања.


  • Курс Логистички сервиси намењен је првенствено студентима II године на студијском програму Поштанске и банкарске технологије на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за логистику (као пословну функцију и научну дисциплину) која се бави изналажењем метода оптимизације токова материјала, робе, људи, информација и енергије а све са циљем остваривања највећег економског ефекта.
  • Предмет посвећен разумевању информационо-комуникационих технологија, сервиса и услуга, у циљу сагледавања могућности што боље примене. Информационо доба, у коме се налазимо, можемо унапређивати само уколико га разумемо. Циљ предмета ја упознавање са сервисима, кроз технологије које су примењене и услуге које могу бити реализоване.

  • Курс је намењен студентима који слушају предмет Бизнис план као изборни предмет.

  • Курс Поштанске услуге намењен је првенствено студентима I године на студијском програму Поштанске и банкарске технологије на Високој ICT школи (бивша Виша техничка ПТТ школа) али и свима онима који желе да стекну основна знања везана за услуге које нуде како јавни тако и приватни поштански оператори.

  • Предмет Електронске поштанске услуге подразумева стицање основних знања из области развоја и примене електронских услуга у подручју поштанског саобраћаја. Исход подразумева разумевање начина како традиционална поштанска делатност може да искористи и имплементира предности нових технологија кроз развој, увођење и модернизацију електронских услуга на националном и међународном поштанском тржишту.